1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

مقالات علمی

تركيب تحليل تصويري و طيفي داده هاي پخشي طيفي هايپر، پيش بيني مقدار سفتي و محتواي مواد جامد قابل حل ميوه سيب

بخش سوم:
2.25 تبدیل ویولت چند رزولوشنه
دو وش ساده بر پایه تبدیل ویولت چند مقیاسه مورد تست قرار گرفت: تبدیل ویولت گسسته (pDWR)و تبدیل ویولت پیوسته (pCWT). برای محاسبه  pDWT ، تجریه یک بعدی تک مرحله¬ای با استفاده از ویولت "symlet" و کاربرد پروفیل پخش متوسط نرمالیزه انجام شد. چهار سطح گسسته از طیف محاسبه شد، و دو مجموعه ضرایب از هر سطح استخراج گردید: ضرایب تخمین CA1 ، و ضرایب جزئی CD1 .این بردارها با کانولوشن سیگنال با فیلنتر پایین گذر ، و با فیلتر بالا گذر برای جزئیات برای تخمین بدست آمد که بدنبال آن انتخاب یک دهم باینری صورت پذیرفت. بردار بدست آمده ضرایب برای هر مقیاس توسط محاسبه مجذور میانگین مربعات برای هر سطح کاهش داده شد. بنابراین ویژگیهای 8 pDWT ( 2 سری ضرایب × 4 سطح) از هر پروفیل پخشی استخراج شده و در تحلیل بعدی PLS مورد استفاده قرار گرفتند.
تبدیل پیوسته ویولت ضرب کانولوشون یک سیگنال با هسته مقیاسی و تبدیل شده می باشد.

 

تركيب تحليل تصويري و طيفي داده هاي پخشي طيفي هايپر، پيش بيني مقدار سفتي و محتواي مواد جامد قابل حل ميوه سيب

بخش دوم:

2.    مواد و روشها
2.1 نمونه های سیب
سیب های GD در 2006 و JG و RD در 2009 از باغهای ایالت می شی گان برداشت شدند.
برای آزمایش 2006، سیبهای GD در یکمحیط اتمسفر کنترل شده(%2 O2 و %3 CO2 در دمای صفر C)بمدت 5 ماه نگهداری شدند. تصویر برداری و اندازه¬گیری سفتی و SSCمبنا  پس از اینکه سیب بمدت h16به دمای اتاق رسانده شدند انجام شدند. ببرای تعداد 600 عدد سیب آزمایشات 6 هفته طول کشید.
در 2009 ، سیبهای JD و RD هر هفته بمدت 6 هفته پشت سرهم  برداشت شدند تا گستره وسیعی از شرایط فیزیولوژیکی لحاظ شود. هرر روز پس از هر روز برداشت ، یک سری سیب 100 تایی از هرر گونه مورد آزمون قرار گرفتند بقیه سیب ها در دمای صفر درجه یخچال نگه داشته شدند. یک هفته پس از آخرین برداشت ، آزمونها برای سیب های ذخیره شده آغاز شد. این سیب ها هر هفته یکبار برای 6 هفته آغازین و هر دو هفته یکبار بمدت 8 هفته تست شدند. آزمایشات در 5 ماه برای 928 سیب JG و 1191 سیب RD تکمیل شد. هدف انجام آزمایش در طی 5 ماه داشتن توزیع وسیعی از سفتی سیب در سیب هاب مورد آزمون بود. شبیه آزمایش2006، سیب ها در دمای اتاق بمدت 16 ساعت  قبل از شروع آزمایش نگهداری شدند.


خواص انتقال ٬ اصطکاکی و فن آوری گندم ، متاﺛر از محتوای رطوبت و رقم

چکیده :
به منظور بهینه سازی فرآیندهایی مانند کاشت، برداشت، جابجایی، خرمن کوبی، تمیز کردن، درجه بندی ،انتقال، خشک کردن و ذخیره سازی و برای کاهش خسارت های کمی و کیفی دانه ها و بذرها ،  خواص فیزیکی آنها نیاز به شناخته شدن دارد. در این پژوهش، خواص فیزیکی پنج رقم گندم به عنوان تابعی ازمحتوای رطوبت تعیین شدند. مقدار طول، عرض، ضخامت، قطر میانگین هندسی، کرویت ، مساحت سطح، جرم هزار دانه ، سرعت حد ، زاویه سکون و ضریب اصطکاک دینامیک دانه ها با افزایش محتوای رطوبت افزایش یافته است.مقدار دانسیته توده ای، دانسیته واقعی و نیروی پارگی دانه ها با  کاهش محتوای رطوبت افزایش یافته است. از سوی دیگر، مقادیر تخلخل و تغییر شکل در نقطه گسیختگی دانه هیچ تغییر منظم با محتوای رطوبت را نشان نمی دهد.


آزمایش دینامیک بافت هلو بخش دوم

آزمایش
جمع آوری نمونه ها
تمام نمونه ها به روش مشابه جمع آوری شدند. تاریخ برداشت محصول طوری انتخاب شد که همان درخت هلوهای سبز، رسیده و ترشیده بدهد. هلوها بدین ترتیب طبقه بندی شدند. هلوهای سبزبعنوان میوه معقول با اندازه متوسط، رنگ زرد مایل به سبز با حداقل 90 درصد مساحت سطح پوستی داشتند. هلوهای رسیده بعنوان میوه معقول با اندازه عادی با کمتر از 10 درصد پوستی که رنگ زرد مای به سبز را نشان می داد و گوشته محکم داشته و فشار انگشت بر روی خط شکاف معلوم می شد. هلوهای ترشیده دارای همان معیار میوه رسیده باستثناء این بود که گوشته اطراف شکاف کاملا نرم بود. هلوها به هنگام چیدن از باغ طبقه بندی شدند. برای این آزمایش، آزمایشگر دینامیک از ارزیابی مستقیم کش و تنش استفاده می کند. شبیه به روش توصیفی توسط وب و همکارانش است. وسیله را می توان به شش بخش تقسیم کرد: الف. سیستم تولید جابجایی سینوسی ب. سیستم اندازه گیری این جابجایی ج. سیستم اندازه گیری نیروی بازده د. سیستم ارائه نیروی بارگیری اولیه ای. چارچوب اصلی اف. سیستم ثبت داده های و خواندن. کل  وسیله در تصویر 1 نشان داده شده است و چارچوب اصلی در تصویر 2 آمده است.


آزمایش دینامیک بافت هلو بخش اول

مشخصات بافت هلوی تازه در ارزیابی رشد تست انواع جدید و بسیاری اعمال پردازشی جدید مهم است. در تلاشی برای تعیین این مشخصات بافتی، ارزیابی رئولوژیکی هلوی تازه با استفاده از تست دینامیک صورت گرفت. بازده شتاب سنج مبدل نیرو در آزمایش دینامیک بر روی اوسیلوسکوپ دو تریس نشان داده شد. تریس ها برای تعیین تنش کششی و کشش در نمونه و محاسبه مدول قطعی الاستیسیته بکار رفتند.
صفحه 1 از 9

حمایت رسانه ای

جشنواره انتخاب برترین وبلاگ ایرانی

زوم لینک

ویژه ها

تبلیغات در زوم لینک

تعداد افراد آنلاین

 34 مهمان حاضر

حمایت رسانه ای از جشنواره ها

همایش معماری و شهرسازی معاصرجشنواره وب ایران

همکاران زوم لینک

یک بایتفنجونایمیل موقت ایرانیلینک پدوب خبردنبالروب شهرنگهبان

آی تی گذرایران آتاتابستونیتصویر دل

آی تی جوآی آر کامپیوترمرجع آموزش لینوکسit-worldعمار گراففارسیکا